Albert Camus

Albert Camus

1913-1960
ALBERT CAMUS, 1913’te Ce­za­yir’de dünya­ya gel­di. Ce­za­yir Üni­ver­site­si’nde sürdürdüğü fel­se­fe öğre­ni­mi­ni sağlık ne­den­le­riy­le yarıda bıraktı. 1938’de Pa­ris’e git­ti, ilk yapıtları Tersi ve Yüzü ve Düğün bu dönem­de yayımlandı. Ede­bi­yat dünyasına asıl gi­ri­şi­ni, 1942’de ya­yımla­nan Yabancı adlı ro­manı ve Sisifos Söyleni adlı fel­se­fi de­ne­me­si be­lir­le­di. Birbi­ri­ni ta­mam­la­yan bu iki yapıtta, va­ro­luş­çu iz­ler taşıyan “saç­ma” felse­fe­si­ni ge­liş­tir­di. Başkaldıran İnsan, Yaz, Sürgün ve Krallık isim­li eserleriyle hem ede­bi­yat hem de düşünce alan­larında yet­kin­li­ği­ni kanıtladı. Mutlu Ölüm ve İlk Adam adlı ro­man­ları ölümünden son­ra yayımlandı. 1957’de No­bel Ede­bi­yat Ödülü’ne de­ğer görülen ve bugün 20. yüzyıl ede­bi­yat ve düşünce dünyasının en önem­li ad­la­rın­dan bi­ri ka­bul edi­len Al­bert Ca­mus, 1960’ta bir trafik ka­zasında öldü.

Albert Camus Eserleri
Albert Camus Blog İçerikleri

Bir Kitap, Çok Kapak: Yabancı

Bir Kitap, Çok Kapak: Yabancı

Can Modern Dizisi ile Tanışın!

Can Modern Dizisi ile Tanışın!

Devrim, Direniş ve İsyanlara Öncülük Etmiş Kitaplar

Devrim, Direniş ve İsyanlara Öncülük Etmiş Kitaplar

Utku Lomlu’nun tasarımlarıyla ödüllü Can kapakları!

Utku Lomlu’nun tasarımlarıyla ödüllü Can kapakları!
Albert Camus