D.H. Lawrence

D.H. Lawrence

1885-1930
D.H. Lawrence, 1885’te İngil­te­re’de, East­wo­od, Not­ting­ham­shi­re’ da doğ­du. İlk ro­manı The White Peacock (Beyaz Tavuskuşu) 1911’de, ikinci romanı Günahkâr Ruhlar 1912’de basıldı. Ya­rı oto­bi­yog­ra­fik ro­manı Oğullar ve Sevgililer (1913) Law­ren­ce’ın ken­di ya­şamöy­küsünü, genç bir adamın an­ne­siy­le iliş­ki­si ve bu iliş­ki­nin baş­ka ka­dın­lar­la iliş­ki­le­ri­ni nasıl et­ki­le­di­ğiy­le il­gi­li güçlü bir psi­ka­na­li­tik in­ce­le­me­ye dönüştürüyor­du. 1915’te ya­yımla­nan Gökkuşağı’n­da, Brang­wen ai­le­si­nin üç ku­şak öyküsü ara­cı­lığıyla top­lum ve ruh­sal de­ği­şi­mi ele alınıyor­du. Kitabın devamı niteliğindeki Âşık Kadınlar 1920’de yayımlandı. Onu yine aynı yıl 1920’de Kayıp Kız, 1926’da Kanatlı Yılan, 1928’de Lady Chatterley’in Âşığı, 1929’da Ölen Adam, 1930’da Bakire ile Çingene adlı ro­man­lar iz­le­di. Aynı za­man­da çok iyi bir şa­ir, öykü ve de­ne­me ya­zarı olan D.H. Law­ren­ce, özel­lik­le ro­man­larıyla XX. yüz­yıl İn­gi­liz ede­bi­yatının en et­ki­li ya­zar­la­rından bi­ri ol­du. Law­ren­ce, 1930’da Fran­sa’nın Ven­ce ken­tin­de öldü.

D.H. Lawrence Eserleri
D.H. Lawrence Blog İçerikleri

Can Yayınları ve Amazon’dan iş birliği: Lacivert Klasikler.

Can Yayınları ve Amazon’dan iş birliği: Lacivert Klasikler.

Amazon.com.tr müşterilerine özel olarak hazırlanan seri, Türk ve Dünya edebiyatının en ünlü yazarlarından seçilmiş öykülerden oluşuyor. Kitapların sayfa sayısı ise 48-60 arasında değişmektedir.

Gabriel García Márquez’i Biçimlendiren 24 Kitap

Gabriel García Márquez’i Biçimlendiren 24 Kitap

Ölmeden Önce Okumanız Gereken 146 Kitap

Ölmeden Önce Okumanız Gereken 146 Kitap

D.H. Lawrence’ın İzinden Taos

D.H. Lawrence’ın İzinden Taos
D.H. Lawrence