Thomas Mann

Thomas Mann

1875-1955
THO­MAS MANN, 1875’te Al­man­ya’da doğ­du. 1898’de yayımla­dığı ve Der kleine Herr Friedemann (Küçük Fri­ede­mann) adı altında top­ladığı ilk öyküle­rinde, da­ha çok Scho­pen­ha­uer, Ni­etzs­che ve Wag­ner’in et­ki­si altında ka­la­rak sa­nat­çının ya­rat­ma so­ru­nu­na odak­lan­mış­tı. Bu ilk öy­küle­rinin ardından Mann’ı asıl üne ka­vuş­tu­ran Buddenbrooklar adlı toplum­sal ro­man yayımlandı. 1903’te Tonio Kröger, 1912’de Venedik’te Ölüm yayımlandı. Daha sonra Büyülü Dağ’ı ya­zan Mann, Hit­ler ik­ti­da­ra ge­lince Al­man­ya’dan ayrıldı. 1936’da ABD va­tan­daş­lı­ğına geç­ti ve Al­manya’nın ka­ranlık tab­lo­su­nu çiz­di­ği Yusuf ve Kardeşleri dört­l­e­me­si­ni yayımladı (1933-1942). Dört­le­me­nin ar­dından yaz­ma­ya ko­yul­du­ğu Doktor Faustus’ta ise bes­te­ci An­dre­as Le­ver­kühn’ün yaşam­öy­kü­sünün ışığında, Al­man kül­tü­rü­nün bar­barlığa ye­nik düşme­si­ni an­lattı. 1929’da Nobel Ede­biyat Ödülü’nü alan Mann, 1955’te Zü­rih’te öldü.

Thomas Mann Eserleri
Thomas Mann Blog İçerikleri

Gabriel García Márquez’i Biçimlendiren 24 Kitap

Gabriel García Márquez’i Biçimlendiren 24 Kitap

“Tatilde ne okusam?” diyenler için bayram seçkisi…

“Tatilde ne okusam?” diyenler için bayram seçkisi…

Ölmeden Önce Okumanız Gereken 146 Kitap

Ölmeden Önce Okumanız Gereken 146 Kitap

Kitabın İçinden: Doktor Faustus

Kitabın İçinden: Doktor Faustus