Guillermo Cabrera Infante

Guillermo Cabrera Infante

1929-2005
Guillermo Cabrera Infante, 1929’da Küba’da, Gibara’da do?du. 1941’ de ailesiyle birlikte Havana’ya yerle?ti. Hekimli?i byrakarak yazarly?y ve sinema ele?tirmenli?ini seçti. Gazetecilik ö?renimi gördü. Çe?itli dergilerde yazarlyk ve yayyn yönetmenli?i yapty. 1951’de Küba Sinemateki’ni kurdu. 1958’de Fidel Castro’nun devrimci güçlerini destekledi ve Batista rejimine kar?y yazylar yazdy. Devrimden sonra Küba Kültür Dairesi’nin ba?kanly?yna getirildi. 1960’ta yayynlanan ilk önemli yapyty Sava?ta Oldu?u Gibi Bary?ta da, devrimci ruhunu açy?a vuran öykülerinden olu?uyordu. Castro’nun sosyalizm anlayy?y, Cabrera Infante’nin devrimden so?umasyna yol açty. Yetkililerle birkaç sürtü?meden sonra, 1962-65 arasynda Belçika’daki Küba Büyükelçili?i’ne kültür ata?esi olarak atandy. Daha sonra bu görevden ayrylarak Londra’ya yerle?ti ve Yngiliz yurtta?y oldu. Ba?yapyty sayylan Kapanda Üç Kaplan 1967’de yayynlandy. 1972’de James Joyce’un Dublinliler adly öykü kitabyny Yspanyolca’ya çevirdi. Kysa mizah öykülerinden olu?an Tropik Ülkelerde Gündo?umu Manzarasy’ny 1974’te yayynlady. Sinema ele?tirilerini 1978’de Her Gece Arcadia adly kitapta toplady. 1997’de Yspanya’nyn en önemli ödülü Premio Cervantes’e de?er görüldü. 1999’da ?ehirler Kitaby yayynlandy. Cabrera Infante, 2005’te Londra’ da öldü.

Guillermo Cabrera Infante Eserleri