Faik Baysal

1922-2002
Faik Baysal, 1922’de Ada­pa­zarı’nda doğ­du. Ortaoğrenimini Saint Joseph Lisesi’nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Çe­şit­li li­se­lerde Fran­sız­ca ve İngi­liz­ce öğret­men­li­ği yaptı. Ga­ze­te­ler­de, der­gi­ler­de ça­lış­tı, çevirmenlik yaptı. İkin­ci Dünya Sa­vaşı bo­yun­ca ye­dek su­bay olarak or­du­da gö­rev al­dı. Başından so­nu­na ka­dar Meydan Larousse’un çalışma­la­rı­na ka­tıldı. İlk ro­manı Sarduvan’ı 1944 yı­lında yayımladı. Ar­kasın­dan çok sayıda şi­ir, öykü ve ro­man yaz­dı. Sarduvan’la Or­han Ke­mal Ro­man Ar­ma­ğanı’nı, Sancı Meydanı’yla Sa­it Fa­ik Hikâye Ar­ma­ğa­nı’nı ka­zandı. Rezil Dünya, yaşamının işsizlik, avarelik günlerinden romanlaştırılmış bir otobiyografi denemesiydi. Öykülerinde de aynı karamsar yazar kimliğiyle belirdi. Fa­ik Bay­sal, 2002 yılında aramızdan ayrıldı.
Faik Baysal Blog İçerikleri

Öykülerle Kuşaktan Kuşağa

Öykülerle Kuşaktan Kuşağa