Wolfgang Borchert

Wolfgang Borchert

1921-1947
WOLF­GANG BORC­HERT, 1921’de Al­man­ya’nın Ham­burg ken­tin­de doğ­du. Ki­tapçılık ve bir süre de oyun­cu­luk yaptıktan son­ra İkinci Dünya Sa­vaşı sırasında as­ke­re alına­rak gönde­ril­di­ği Rus­ya Cep­hesi’nde ağır ya­ra­landı. Nas­yo­nal sos­ya­liz­me karşı görüşle­rin­den ötürü tu­tuk­landı, dif­te­ri ve sarılığa ya­ka­lanmış ol­masına karşın se­kiz ay ceza­evin­de tu­tul­du, da­ha son­ra da ye­ni­den cep­he­ye gönde­ril­di. Çürüğe ayrıla­cağı sıra­da bir da­ha tu­tuk­landı ve bu kez do­kuz ay ha­pis yattı. Sa­vaşın so­nun­da ser­best kalınca Ham­burg Dev­let Ti­yat­ro­su’nda yönet­men yardımcısı ola­rak çalışma­ya, bir yan­dan da ka­ba­re göste­rile­rin­de yer al­ma­ya baş­ladı. Sağlığının gi­de­rek kötüleş­me­si üze­ri­ne İsviç­re’ye gönde­ril­di, yatırıldığı bir has­ta­ne­de henüz 26 yaşınday­ken 20 Kasım 1947 günü öldü. Fener, Gece ve Yıldızlar adlı şi­ir ki­tabını 1946’da, ilk öykü ki­tabı Karahindiba’yı ise 1947’de yayımladı. Kapıların Dışında adlı tek oyu­nu­nu 1946 son­larında ta­mam­ladı. İkin­ci öykü kitabı Bu Salı’yı (1947) hazırladı. Ne var ki, hem oyu­nu­nun hem de bu ki­tabının basılması, yapıtlarının çe­şit­li dil­le­re çev­ril­me­si ve re­kor­lar kıra­rak sat­ması hep ölümünden son­ra ger­çek­leş­ti.

Wolfgang Borchert Eserleri
Wolfgang Borchert Blog İçerikleri

36. İstanbul Kitap Fuarı İçin Yayın Kurulundan 36 Öneri

36. İstanbul Kitap Fuarı İçin Yayın Kurulundan 36 Öneri

Can Yayınları’nın Kapaklarına GMK’dan Dört Ödül

Can Yayınları’nın Kapaklarına GMK’dan Dört Ödül

Utku Lomlu’nun tasarımlarıyla ödüllü Can kapakları!

Utku Lomlu’nun tasarımlarıyla ödüllü Can kapakları!

2018’e Doğru | Kitap Severler İçin Yılbaşı Hediye Kılavuzu

2018’e Doğru | Kitap Severler İçin Yılbaşı Hediye Kılavuzu