Wolfgang Borchert

Wolfgang Borchert

1921-1947
1921’de Al­man­ya’da doğ­du. Ki­tapçılık ve bir süre de oyun­cu­luk yaptıktan son­ra İkinci Dünya Sa­vaşı’nda Rus­ya Cep­he­si’nde ağır ya­ra­landı. Nas­yo­nal sos­ya­liz­me karşı görüşle­rin­den ötürü tu­tuk­landı, dif­te­ri ve sarılığa ya­ka­lanmasına karşın se­kiz ay ceza­evin­de tu­tul­du, da­ha son­ra da ye­ni­den cep­he­ye gönde­ril­di. Fakat bir da­ha tu­tuk­landı ve bu kez do­kuz ay ha­pis yattı. Sa­vaşın so­nun­da ser­best kalınca Ham­burg Dev­let Ti­yat­ro­su’nda yönet­men yardımcısı ola­rak çalışma­ya, bir yan­dan da ka­ba­re göste­ri­le­rin­de yer al­ma­ya başladı. Sağlığının gi­de­rek kötüleş­me­si üze­ri­ne İsviç­re’ye gönde­ril­di, yatırıldığı bir has­ta­ne­de henüz 26 yaşınday­ken 1947’de öldü. Fener, Gece ve Yıldızlar adlı şi­ir ki­tabını 1946’da, ilk öykü ki­tabı Karahindiba’yı ise 1947’de yayımladı. Kapıların Dışında adlı tek oyu­nu­nu 1946 son­larında ta­mam­ladı. İkin­ci öykü ki­tabı Bu Salı’yı (1947) hazırladı. Yapıtlarının çe­şit­li dil­le­re çev­ril­me­si ve re­kor­lar kıra­rak sat­ması hep ölümünden son­ra ger­çek­leş­ti.

Wolfgang Borchert Eserleri
Wolfgang Borchert Blog İçerikleri

Yılın En Kısa Gününde, Bir Gecede Okunabilecek Kitaplar

Yılın En Kısa Gününde, Bir Gecede Okunabilecek Kitaplar

36. İstanbul Kitap Fuarı İçin Yayın Kurulundan 36 Öneri

36. İstanbul Kitap Fuarı İçin Yayın Kurulundan 36 Öneri

Utku Lomlu’nun tasarımlarıyla ödüllü Can kapakları!

Utku Lomlu’nun tasarımlarıyla ödüllü Can kapakları!

Can Yayınları’nın Kapaklarına GMK’dan Dört Ödül

Can Yayınları’nın Kapaklarına GMK’dan Dört Ödül