Terézia Mora

Terézia Mora

1971
TERÉZIA MORA, 1971’de Ma­ca­ris­tan’da, Sop­ron’da doğ­du. 1990’da Al­man­­ya’ya ge­le­rek Hum­boldt Üni­ver­si­te­si’n­de Ma­car Di­li ve Ede­bi­ya­­tı ile ti­yat­ro öğ­re­ni­mi gör­dü, Al­man Film ve Televiz­yon Aka­de­mi­­si’n­de se­nar­yo ya­zar­lı­ğı eği­ti­mi al­dı. Bir sü­re se­nar­yo ya­za­rı ola­rak ça­lış­tı. 1998’den bu ya­na ya­şa­mı­nı ya­zar ola­rak sür­dü­ren Mo­ra, ge­­rek ya­pıt­la­rı ge­rek Ma­car­cadan yap­tı­ğı ede­bi­yat çe­vi­ri­le­ri için bu­­gü­ne ka­dar pek çok ödü­le de­ğer görüldü. 1999’da ya­yım­la­dı­ğı Seltsame Materie adlı öy­kü ki­ta­bı için In­ge­borg Bach­mann Ödü­lü ile Adal­bert von Cha­mis­so Teş­vik Ödü­lü’nü alan Mo­ra, 2000 ve 2003 yıl­la­rın­da en iyi Al­man yazarlar ara­sı­na se­çil­di ve öy­kü­le­ri an­to­lo­ji­ler­de yer al­dı. Al­man eleş­tir­men­ler­ce dil­sel bir sa­nat ya­pı­tı ola­rak de­ğer­len­di­ri­len ilk ro­ma­nı Her Gün, tıp­kı öy­kü­le­ri gi­bi Al­man ede­bi­yat çev­re­le­ri­nin say­gın ödül­le­ri­ni top­la­dı. Her Gün, 2004’te Ber­lin Sa­nat­lar Akade­mi­si Ede­bi­yat Ödü­lü’ne, Li­te­ra­Tour ­Nord Ödü­lü ile Ma­ra Cas­sens Ödü­lü’ne, 2005’te ise Leip­zig Ki­tap Fua­rı Ödü­lü’ne değer gö­rül­dü. Terézia Mo­ra, Ber­lin’de ya­şı­yor.

Terézia Mora Eserleri