Sybille Bedford

Sybille Bedford

1911-2006
SYBILLE BEDFORD, 1911 yılında Ber­lin yakınlarında­ki Charlotten­burg’da baş­la­yan ya­şamını 17 Şu­bat 2006 günü Londra’da nok­ta­la­ya­­­na dek, bir yan­dan 20. yüzyıla he­men hemen bü­tü­nüyle tanıklık edi­­şi, öte yan­dan yüzyılın en­te­lektüel çev­re­­le­­riy­le iliş­ki­le­ri ve bun­la­rı yapıtlarına yansıtışıyla “çağı­mı­zın bir ya­zarı” tanımını ger­çek­ten hak edi­yor. Soy­lu bir Al­man ba­ba ile bir İtal­yan pren­se­si an­ne­nin ço­cu­ğu olan Sybil­le, an­ne­siy­le ba­basının ayrılma­larından son­ra ön­ce ba­basıyla Ber­lin’de, babasının ölümü üze­ri­ne de İtal­ya’da an­­ne­­si­nin yanında ya­şadı. Ora­da ken­di­si­ni ya­zarlığa yönlen­di­ren Al­do­us Hux­ley ile yakın dost ol­du. Ger­çek so­yadı Scho­ene­beck olan ya­­zar, 1935’te Na­zi baskısından kur­tul­mak için bir İngi­liz su­ba­yı ile kı­sa süre­li ev­li­lik ya­pa­rak Bed­ford so­yadını ve İngi­liz pa­sa­po­r­tu­nu al­dı. İkinci Dünya Sa­vaşı sırasında Ame­ri­ka’da ka­lan Bed­ford, sa­­vaş sonrasında Fran­sa, İtal­ya, Por­te­kiz’de ya­şadıktan son­ra 1979’da Lon­d­ra’ya yer­leş­ti. Ro­mancı kim­li­ği­nin yanı sıra, hu­kuk ve önem­li da­va­lar alanında uz­man­laşmış bir ga­ze­te­ci de olan Bed­ford, Lady Chat­­ter­ley, Os­wald’ı öl­dü­ren Jack Ruby ve Ausc­hwitz kampı görev­li­­le­ri­nin da­va­larıyla il­gi­li in­ce­le­me­ler yazdı. Kra­li­yet Ede­bi­yat Ce­mi­­ye­ti’nin üye­si olan, Ulus­lararası PEN’in ikin­ci başkan­lı­ğı­nı ya­pan ve İngi­liz Kra­li­yet Onur Ma­dal­yası ile ödüllendi­ri­len Bed­ford’un oto­bi­yog­ra­fik çalışması Ba­taklık Kumu’nun yanı sıra 50 yı­la ya­yı­lan ya­zarlık döne­min­de­ki yapıtlarını şöyle sıra­la­ya­bi­li­riz: Don Ota­­vio’ya Zi­ya­ret: Mek­si­ka Ge­zi­si Not­la­rı, Mi­ras, Ada­le­tin Çe­şit­li Yüzle­ri, Tanrıların Gözdesi, Bir Pu­­su­la Ha­tası, Haz­­lar ve Man­za­ra­lar, Al­do­us Hux­ley (bi­yog­ra­fi), Yap-Boz, Eli­miz­den Ge­len Bu Ka­dar.

Sybille Bedford Eserleri