Su Tong

Su Tong

1963
Ya­pıt­la­rın­da Su Tong tak­ma adı­nı kul­la­nan çağ­daş Çin­li ya­zar, 1963’te Suzhou’­da doğ­du; Bei­jing Üniversitesi’­ni bi­tir­dik­ten son­­ra Çin ede­bi­ya­tı üze­ri­ne yüksek lisans yap­tı. 1983 yı­lın­da ro­man yaz­ma­ya baş­la­yan Su Tong, Çin’­in çağ­daş ede­bi­yat çev­re­sin­de önem­li bir yer edin­di. 1984’te Nan­jing ken­ti­ne gi­de­rek Zhongshan­ der­gi­sin­de edi­­tör ola­rak ça­lı­ştı. Çin’­in ta­rih­sel olayları­nı, es­ki çağ­lar­­da­ki ka­dın­la­rın öy­kü­le­ri­ni ak­ta­ran yapıtların­dan Kır­mı­zı Fener­ler­ si­ne­ma­ya da uyar­lan­dı ve Venedik Film Fes­­­­ti­va­li Bü­yük Ödü­lü’nü ka­zan­dı. Ka­dın Ya­şa­mı­ ad­lı ro­ma­nın­dan uyar­la­nan Ya­se­min Çi­çe­ği Açılır­ ad­lı film de Şang­­hay Ulus­­­­l­a­­­r­­a­­ra­sı Film Fes­ti­va­li’n­de Al­tın Ödül al­dı. İp Camba­zı İm­pa­ra­­tor da Pirinç­ gi­bi pek çok di­le çev­ril­di.

Su Tong Eserleri