Rose Tremain

Rose Tremain

1943
ROSE TREMAIN, 1943 yı­lın­da Lond­ra’da doğ­du. Öğ­re­ni­mi­ni Sor­bon­ne’­da ve Do­ğu Ang­lia Üni­ver­si­te­si’n­de ta­mam­la­dı. Ay­nı üni­ver­si­te­de ya­­ra­tı­cı ya­zar­lık ders­le­ri ver­di. İlk ro­ma­nı Sad­ler’s Birth­day (Sad­ler’ın Do­ğum­gü­nü) 1976’da ya­yım­la­nan, 1983 yılın­da “En İyi Genç İn­gi­liz Ro­man­cı­la­rı” lis­te­sin­de yer alan, kitap­la­rı on­ dört di­le çev­ri­len Tre­main, Sac­red Country (Kut­sal Ül­ke) ki­ta­bıy­la Ja­mes Ta­te Black Ödü­lü’nü ve Fe­mi­na Et­ran­ger Ödü­lü’nü, Res­to­ra­tion (Res­to­ras­yon) ile Boo­ker aday­lı­ğı­nın ya­nı sı­ra Sun­day Exp­ress Yı­lın Ki­ta­bı Ödü­lü’nü ve An­gel Ede­­bi­yat Ödü­lü’nü, The Co­lo­nel’s Daugh­ter (Al­ba­yın Kı­zı) ile Dy­lan Thomas Öy­kü Ödü­lü’nü, Tem­po­rary Shel­ter (Ge­çi­ci Ko­ru­nak) ad­lı rad­yo oyu­nuy­la Gi­les Coo­per Ödü­lü’nü ve The Swim­ming Pool Sea­son (Yüz­me Ha­vu­zu Mev­si­mi) ile An­gel Ödü­lü’nü, Music and Si­len­ce (Mü­zik ve Ses­siz­lik) ile Whi­te­b­read Ro­man Ödü­lü’nü ka­za­ndı. Tre­main, 2007 yı­lın­da da İn­gi­liz İm­pa­ra­tor­luk Ni­şa­nı ile ödül­len­di­ril­di.

Rose Tremain Eserleri