Peter Handke

Peter Handke

1942
PETER HANDKE, 1942’de Avus­tur­ya’nın Grif­fen ken­tin­de doğdu. İlk önem­li oyu­nu İzle­yi­ci­yi Kızdırma (1966), alışılmış kalıp­la­ra aykırı bir oyun ya­zarı ola­rak dik­kat çek­me­si­ni sağladı. Ben­­ze­ri bir başarıyı Kas­par (1968) adlı ilk uzun oyu­nuy­la ya­ka­la­dı. Romanlarında ge­nel­lik­le uç ruh hal­le­rin­de do­la­şan ki­şi­le­rin başından ge­çen, nes­nel­lik öte­si ve an­lam­sız olay­ları konu aldı. En ünlü ro­manı Ka­le­ci­nin Pe­naltı Ânın­da­ki En­di­şe­si (1970), amaçsız bir ci­na­yet iş­le­ye­rek po­li­sin ken­di­si­ni ya­ka­lamasını bekle­yen es­ki bir fut­bol­cu­nun an­la­tıldığı, zen­gin bir düş gücü üstüne ku­ru­lu bir ge­ri­lim ro­ma­nıydı. Hand­ke, 1972’de yayımlanan Mut­suz­lu­ğa Do­yum adlıı ro­­ma­nında, an­ne­si­nin kendi­si­ni de­rin­den et­ki­le­yen in­ti­ha­rını ko­nu edin­di. Yapıtlarında, ço­ğu za­man, sıra­dan di­lin, gün­de­­lik ger­çek­li­ğin ve bun­la­ra eş­lik eden us­sal düze­nin in­san­la­rı kısıtla­yan, don­du­ran bir et­ki yarattığını ve bun­ların te­me­­lin­de usdışılığın, da­hası de­li­li­ğin yattığını iş­le­di. Hand­ke, son yıllar­da Pa­ris’te yaşıyor.

Peter Handke Eserleri







Daha Fazla Gör Daha Az Gör

 

Peter Handke Hayatı

 

PETER HANDKE, 1942’de Avusturya’nın Griffen kentinde doğdu. İlk önemli oyunu İzleyiciyi Kızdırma (1966), alışılmış kalıplara aykırı bir oyun yazarı olarak dikkat çekmesini sağladı. Benzeri bir başarıyı Kaspar (1968) adlı ilk uzun oyunuyla yakaladı.

Romanlarında genellikle uç ruh hallerinde dolaşan kişilerin başından geçen, nesnellik ötesi ve anlamsız olayları konu aldı. En ünlü romanı Kalecinin Penaltı Ânındaki Endişesi (1970), amaçsız bir cinayet işleyerek polisin kendisini yakalamasını bekleyen eski bir futbolcunun anlatıldığı, zengin bir düş gücü üstüne kurulu bir gerilim romanıydı. Handke, 1972’de yayımlanan Mutsuzluğa Doyum adlı romanında, annesinin kendisini derinden etkileyen intiharını konu edindi.

Yapıtlarında, çoğu zaman, sıradan dilin, gündelik gerçekliğin ve bunlara eşlik eden ussal düzenin insanları kısıtlayan, donduran bir etki yarattığını ve bunların temelinde us dışılığın, dahası deliliğin yattığını işledi. Handke, son yıllarda Paris’te yaşıyor.

 

 

Peter Handke Başlıca Kitapları

 

  • Karanlık Bir Gecede, 1999
  • Hiçkimse Koyunda Bir Yıl, 2001
  • Don Juan / Kendi Ağzından, 2006