Patrick McGrath

Patrick McGrath

1950
PATRICK MCGRATH, 1950 yı­lın­da Lond­ra’da doğ­du. Ça­lış­ma tar­zı eleş­tir­men­ler ta­ra­fın­dan “Go­tik kur­ma­ca” ola­rak ta­nım­la­nan ya­za­rın Kan ve Su ve Di­ğer Öy­kü­ler adın­da bir kı­sa öy­kü­ler ko­lek­si­yo­nu, Mart­ha Pea­ke (İ­tal­yan Pre­mio Flaia­no Ödü­lü), Port Mun­go, Sığınak, Trav­ma ve Da­vid Cro­nen­berg ta­ra­fın­dan be­yazper­de­ye de ak­ta­rı­lan Örüm­cek ad­lı ro­man­la­rı var­dır. McG­rath’ın bi­rin­ci şa­hıs ağ­zın­dan ak­ta­rı­lan ya­pıt­la­rı, ruh has­ta­lık­la­rı, bas­tı­rıl­mış eş­cin­sel­lik, iha­net gi­bi ko­nu­la­rı iş­ler.

Patrick McGrath Eserleri