Olaf Olafsson

Olaf Olafsson

1962
OLAF OLAFSSON, 1962 yı­lın­da İzlanda’­nın Reyk­ja­vik ken­tin­de doğ­du. Ün­lü İz­lan­da­lı ya­zar Ola­fu­re Sigurdsson’­un oğ­lu olan Olaf Olafs­son, ai­le ge­le­ne­ği­ni sür­dü­re­rek ede­bi­yat öğ­re­ni­mi yapmak ye­ri­ne, Wien bur­suy­la Bran­deis Üni­ver­si­te­si’n­de pozitron fi­zi­ği oku­du. Genç ya­şın­da Sony In­te­rac­ti­ve Entertainment şir­ke­ti­nin ku­ru­cu­su ve baş­ka­nı olan Olafs­son, Time War­ner Di­gi­tal Me­dia ku­ru­lu­şun­da da CEO ola­rak çalışmaya baş­la­dı. Olafs­son ha­len Ti­me War­ner Baş­kan Yardımcılığı gö­re­vi­ni yü­rü­tü­yor. Ede­bi­yat eleş­tir­men­le­ri­nin, “O ya­zar­lı­ğı seç­me­di, ya­zar­lık onu seçti,”­ di­ye ta­nım­la­dık­la­rı ya­za­rın da­ha ön­ce yaz­mış ol­du­ğu Eve Yol­cu­luk ve Ba­ğış­la­ma ad­lı iki roma­nı on dört di­le çev­ril­di. Ya­zar, ka­rı­sı ve iki oğ­lu ile bir­lik­te New York’­ta ya­şı­yor.

Olaf Olafsson Eserleri