Nikolay Gogol

Nikolay Gogol

1809-1852
NİKOLAY GOGOL, 1809’da Uk­ray­na’da doğ­du. Halk kültürünü yan­sıtmak­la bir­lik­te alı­şıl­mışın dışına çıkan ilk öyküle­ri Rus ede­bi­yatına ye­ni ve di­ri bir ha­va ge­tir­di. Genç yaşında ünle­nen Go­gol’ün ilk hay­ran­­ları arasında şa­ir Alek­sandr Puş­kin ve eleş­tir­men Vis­sa­ri­on Be­lins­ki de vardı. Mir­go­rod Öyküle­ri ve Pe­ters­burg Öykü­le­­ri, Go­gol’ün Rus ede­bi­yatında­ki ye­ri­ni da­ha da sağ­lam­laş­tır­dı. Çar I. Ni­ko­lay döne­min­de­ki yoz­laşmış bürok­ra­si­yi acımasızca ala­ya alan Müfet­tiş adlı güldü­rüsünün ge­ri­ci basından gördüğü büyük tep­ki üze­ri­ne Rus­ya’dan ay­rılmak zo­run­da ka­lan Go­gol, çe­şit­li ara­lar­la 1842’ye ka­dar Ro­ma’da ya­şadı. Ölü Can­lar adlı ro­manı, serf­lik düze­ni ve dev­let yöne­ti­min­de­ki ada­let­siz­lik­le­riy­le feo­dal Rus­ya’yı yansıtıyor­du. Go­gol’ü ününün do­ru­ğu­na ulaş­tıran yapıtı Ölü Can­lar ol­du. Rus ede­bi­yatının öncü isimlerinden ka­bul edi­len Go­gol, 1852’de Mos­­ko­va’da öldü.

Nikolay Gogol Eserleri
Nikolay Gogol Blog İçerikleri

Can Klasik ile Tanışın!

Can Klasik ile Tanışın!

Can Yayınları'nın "Klasik" dizi editörü Ayça Sezen anlatıyor.