Marlen Haushofer

Marlen Haushofer

1920-1970
MARLEN HAUSHOFER, 1920’de Yu­ka­rı Avus­tur­ya’ya bağ­lı Molln-F­rauens­tein’da doğ­du. Asıl adı Ma­rie He­le­ne Haushofer’dir. Vi­­ya­na ve Graz’da Al­man Di­li ve Ede­bi­ya­tı öğrenimi gör­dü. Der­­gi­ler­de ya­yım­la­nan öy­kü­le­riy­le baş­la­yan yazar­lık ha­ya­tı, 1952’de ya­yım­la­dı­ğı Das Fünf­te Jahr ad­lı yapıtıy­la hız ka­zan­dı. Bu ya­pı­tı Ei­ne Hand­voll Le­ben, Die Vergißmeinnichtquel­le, Die Ta­pe­ten­tür ve ni­ha­yet Haus­ho­fer’in bel­ki de bü­tün dün­ya­da en çok oku­nan Du­var ad­lı ro­ma­nı iz­le­di. Wir Tö­ten Stel­la ad­lı öy­kü­süy­le 1963’te Art­hur Sch­nitz­ler Ödülü’nü al­dı. Haus­ho­fer, 1970’te Vi­ya­na’da öl­dü. Yaz­dı­ğı ço­cuk ki­tap­la­rı dı­şın­da, sağ­lı­ğın­da pek ses ge­tir­me­yen ya­pıt­la­rı, 70’li yıl­lar­da ka­dın ha­re­ke­ti­nin ve ka­dın ede­bi­ya­tı araş­tır­ma­la­rı­nın etki­siy­le an­cak ölü­mün­den son­ra il­gi gör­dü, son­ra­sın­da ise bilimkur­gu ve fan­tas­tik ede­bi­yat gi­bi fark­lı oku­ma bi­çim­le­ri çerçerve­sin­­de de­ğer­len­di­ril­di. Bu­gün Haus­ho­fer adı­na iki yıl­da bir ve­ri­len bir ede­bi­yat ödü­lü bu­lun­mak­ta­dır.

Marlen Haushofer Eserleri