Jody Shields

Jody Shields

JODY SHIELDS, sa­nat da­lın­da üst li­sans yap­tık­tan son­ra uzun yıl­lar Vo­gue, Hou­se and Gar­den ve The New York Ti­mes Ma­ga­zi­­ne der­gi­le­ri­nin edi­tör­lü­ğü­nü yap­tı. Bu sü­reç­te All That Glit­ters: Glory of Cos­tu­me Jewel­lery (Pa­rıl­da­yan­lar: Kos­tüm­le­re İş­le­nen Mü­cev­her­le­rin Işıl­tı­sı) ve Hats: A Sty­lish His­tory and Col­lec­tor’s Gui­de (Şap­ka­lar: Bir Mo­da Ta­ri­hi ve Ko­lek­si­yon­cu Reh­be­ri) adlı iki ki­tap yaz­dık­tan son­ra ilk ro­ma­nı olan Görgü Tanığı İncir (2000) ile bü­yük ba­şa­rı­ya ulaş­tı. Bu ki­ta­bı 2006’da ya­yım­la­nan The Crim­son Port­rait (Kı­zıl Port­re) iz­le­di. Si­ne­ma ve te­le­viz­yon se­nar­yo­la­rıda ya­zan Shields’in gra­vür­le­ri özel ko­lek­si­yon­lar­da ve MO­MA’da (Mo­­dern Sa­nat Mü­ze­si) yer alı­yor.

Jody Shields EserleriJody Shields