Jeannette Angell

Jeannette Angell

JEANNETTE ANGELL, 1956'da Fransa’­nın An­gers şeh­rin­de, Fran­sız bir ba­ba ile Ame­ri­ka­lı bir an­ne­nin ço­cu­ğu ola­rak dünyaya gel­di. Yük­sek li­sans öğre­ni­mi­ni Uni­ver­si­te Cat­ho­lique de L’­Ouest’te ta­mam­la­dık­tan son­ra 21 ya­şın­da ABD’­ye gitti; Fitch­burg Sta­te Col­­­lege’­da ta­rih ve Les­ley College’­da eğit­men­lik ko­nu­la­rın­da yük­sek li­sans yap­tı. Ya­le Üni­ver­si­te­si’n­de İlahi­yat yüksek lisansını ta­mam­la­yan Jean­­net­te An­gell, ki­li­se ta­ri­hi üzerine dok­to­ra yap­­­mak için Bos­ton Üni­ver­si­te­si­’ne gir­diy­se de, son­ra­dan branş de­ğiş­ti­re­rek ant­ro­po­lo­ji­yi seç­ti ve öğ­re­tim görevli­si ola­rak Har­vard, M.I.T. ve Lon­don School of Eco­no­mics gi­bi Amerika’­nın ve İngil­te­re’­nin ön­de ge­len üni­ver­si­te­le­rin­de sos­yo­lo­ji, ta­rih, din ve ant­ro­po­lo­ji ders­le­ri ver­me­ye baş­la­dı. 34 ya­şın­day­ken, bir­lik­te ya­şadığı er­kek ar­ka­da­şı, Angell’­in bi­rik­miş pa­ra­la­rını alıp onu ter­k e­din­ce Jean­­ne­tte mali sıkıntı­ya düş­tü. Ga­ze­te­de “escort”­ kız­lar ara­yan bir ilan ya­şamını ta­ma­­men değiş­tir­di; pa­ra so­run­la­rın­dan kur­tul­mak için telekız olarak da çalışma­ya baş­la­dı: Gün­düz­le­ri üni­ver­si­te öğ­re­tim gö­rev­li­si, gecele­ri te­le­kız. İkin­ci işi­ni üç yıl son­ra bı­ra­kan Jean­net­te An­gell, son on yıldır yal­nız­ca ya­zar­lık ala­nın­da ça­lış­ma­la­rını sür­dü­rü­yor. Türk­çe­ye çev­ril­me­miş eserleri: Lé­gen­de (Ef­sa­ne), Wings (Ka­nat­lar), Flight (Uçuş) ve The Il­lu­sio­nist (İl­lüz­yo­nist).

Jeannette Angell Eserleri