Hermann Hesse

Hermann Hesse

1877-1962
HER­MANN HES­SE, 1877’de Al­man­ya’nın Baden-Württemberg eyaleti, Calw ka­sa­basında doğ­du. İlk şi­iri­ni yir­mi beş yaşında yazdı. Bu­nu Peter Camenzind, Çarklar Arasında, Gertrud, Rosshalde, Demian ve di­ğer ro­manları iz­le­di. Jung’un öğren­ci­si Lang ile dost­lu­ğu Hes­se’nin ruh­bi­li­me ve Jung’a duy­du­ğu il­gi­yi körükle­ye­rek şi­ir­sel iç dün­yasını zen­gin­leş­tir­di. İnsancıllığı, barışse­ver­li­ği ve in­san ya­şamını ir­de­le­yen fel­se­fesi­Bozkırkurdu, Narziss ve Goldmund ile Siddhartha adlı ro­man­larında özel­lik­le be­lir­gin­dir. Boncuk Oyunu adlı ro­manından son­ra 1946’da No­bel Ede­bi­yat Ödülü de alan Hes­se’nin Do­ğu ede­bi­yatı ve mis­ti­siz­mi­ne düş­künlüğü, bi­rey­sel bunalımla­rın çözümünü Do­ğu fel­se­fe­sin­de arayışı, 1960’lı yıllarda can­la­nan Bu­dizm ve Zen Bu­diz­m akımlarının da yardımıyla onun, özel­lik­leAme­rikan hip­pi genç­li­ği arasında en çok oku­nan ya­zar­lar arasına gir­me­si­ni sağladı. Her­mann Hes­se, 1962 yılında öldü.

Hermann Hesse Eserleri
Hermann Hesse Blog İçerikleri

Ölüm Yıldönümünde Hesse’yi Hatırlamak

Ölüm Yıldönümünde Hesse’yi Hatırlamak

Mor Ötesi Kitap Kapakları

Mor Ötesi Kitap Kapakları

Kitabı Kapağının Rengine Göre Seçin

Kitabı Kapağının Rengine Göre Seçin

“Tatilde ne okusam?” diyenler için bayram seçkisi…

“Tatilde ne okusam?” diyenler için bayram seçkisi…