Hermann Hesse

Hermann Hesse

1877-1962
HER­MANN HES­SE, 1877’de Al­man­ya’nın Baden-Württemberg eyaleti, Calw ka­sa­basında doğ­du. İlk şi­iri­ni yir­mi beş yaşında yazdı. Bu­nu Peter Camenzind, Çarklar Arasında, Gertrud, Rosshalde, Demian ve di­ğer ro­manları iz­le­di. Jung’un öğren­ci­si Lang ile dost­lu­ğu Hes­se’nin ruh­bi­li­me ve Jung’a duy­du­ğu il­gi­yi körükle­ye­rek şi­ir­sel iç dün­yasını zen­gin­leş­tir­di. İnsancıllığı, barışse­ver­li­ği ve in­san ya­şamını ir­de­le­yen fel­se­fesi­Bozkırkurdu, Narziss ve Goldmund ile Siddhartha adlı ro­man­larında özel­lik­le be­lir­gin­dir. Boncuk Oyunu adlı ro­manından son­ra 1946’da No­bel Ede­bi­yat Ödülü de alan Hes­se’nin Do­ğu ede­bi­yatı ve mis­ti­siz­mi­ne düş­künlüğü, bi­rey­sel bunalımla­rın çözümünü Do­ğu fel­se­fe­sin­de arayışı, 1960’lı yıllarda can­la­nan Bu­dizm ve Zen Bu­diz­m akımlarının da yardımıyla onun, özel­lik­leAme­rikan hip­pi genç­li­ği arasında en çok oku­nan ya­zar­lar arasına gir­me­si­ni sağladı. Her­mann Hes­se, 1962 yılında öldü.

Hermann Hesse Eserleri
Hermann Hesse Blog İçerikleri

Kitabı Kapağının Rengine Göre Seçin

Kitabı Kapağının Rengine Göre Seçin

Ölmeden Önce Okumanız Gereken 146 Kitap

Ölmeden Önce Okumanız Gereken 146 Kitap

Ölüm Yıldönümünde Hesse’yi Hatırlamak

Ölüm Yıldönümünde Hesse’yi Hatırlamak

Can Modern Dizisi ile Tanışın!

Can Modern Dizisi ile Tanışın!
Daha Fazla Gör Daha Az Gör

 

Hermann Hesse Kimdir?

 

Hermann Hesse, 1877’de Al­man­ya’nın Baden-Württemberg eyaleti, Calw ka­sa­basında doğ­du.

İlk şi­iri­ni yir­mi beş yaşında yazdı. Bu­nu Peter Camenzind, Çarklar Arasında, Gertrud, Rosshalde, Demian ve di­ğer ro­manları iz­le­di. Jung’un öğren­ci­si Lang ile dost­lu­ğu Hes­se’nin ruh­bi­li­me ve Jung’a duy­du­ğu il­gi­yi körükle­ye­rek şi­ir­sel iç dün­yasını zen­gin­leş­tir­di. İnsancıllığı, barışse­ver­li­ği ve in­san ya­şamını ir­de­le­yen fel­se­fesi­ Bozkırkurdu, Narziss ve Goldmund ile Siddhartha adlı ro­man­larında özel­lik­le be­lir­gin­dir.

Boncuk Oyunu adlı ro­manından son­ra 1946’da No­bel Ede­bi­yat Ödülü de alan Hes­se’nin Do­ğu ede­bi­yatı ve mis­ti­siz­mi­ne düş­künlüğü, bi­rey­sel bunalımla­rın çözümünü Do­ğu fel­se­fe­sin­de arayışı, 1960’lı yıllarda can­la­nan Bu­dizm ve Zen Bu­diz­m akımlarının da yardımıyla onun, özel­lik­le Ame­rikan hip­pi genç­li­ği arasında en çok oku­nan ya­zar­lar arasına gir­me­si­ni sağladı.

Her­mann Hes­se, 1962 yılında öldü.

 

Hermann Hesse Başlıca Eserleri

 • Dönüşüm, 1986
 • Dava, 1999
 • Amerika, 2006
 • Ceza Kolonisinde, 2007
 • Babaya Mektup, 2008
 • Bir Kavganın Tasviri, 2009
 • Milena’ya Mektuplar, 2009
 • Bir Köpeğin Araştırmaları, 2019

Hermann Hesse Sözleri ve Alıntıları

 • “En kötü şey, öldürmeyen acılardır...” – Franz Kafka / Milena’ya Mektuplar
 • "Dayanılmaz olan aslında yaşam değil, insanlarmış." – Franz Kafka / Milena’ya Mektuplar
 • “Bu dünyada olduğun için teşekkürler; baştan ona bakıp da, senin içinde bulunabileceğini düşünemezdim.” – Franz Kafka / Milena’ya Mektuplar
 • “Mesela, neden odanda duran ve senin, koltukta ya da çalışma masasının başında oturuşunu, uzanışını, uyuyuşunu seyreden mutlu dolap değilim?” – Franz Kafka / Milena’ya Mektuplar
 • “İn­san bu dün­ya­da otuz yıl ya­şa­mış­sa eğer ve be­nim gi­bi hep yal­nız ba­şı­na sa­vaş­mak zo­run­da kal­mış­sa, o zaman bek­len­me­yen olay­la­ra kar­şı ba­ğı­şık­lık ka­za­nı­yor ve bun­lar yü­zün­den çok sarsıl­mı­yor.” – Franz Kafka / Dava