Eva Tucker

Eva Tucker,  Berlin’­de doğ­du; ai­le­si o ço­cuk­ken İngiltere’­ye yerleş­ti. Öy­kü­le­ri The Lon­don Magazine’­de ve baş­ka der­gi­ler­de yayım­lan­dı. Tuc­ker, Ber­lin Bir Mozaik’­ten ön­ce İlişki­ ve Boğulma­ adlı iki ro­man da­ha yaz­dı. Ya­rı Ya­hu­di olan Eva Tuc­­ker, son­ra­dan din de­ğiş­ti­re­rek Qua­ker inan­cı­nı ka­bul et­ti. Jo­­seph Roth’­un Radetzky March’­ını İn­gi­liz­ce­ye ilk o çe­vir­di. Tuc­ker ay­rı­ca İn­gil­te­re PEN’­in Ha­pis­te­ki Ya­zar­lar Ko­mis­yo­­nu’n­da uzun yıl­lar gö­rev yap­tı. Tuc­ker, ha­len üç kı­zıy­la bir­lik­­te Londra’­da ya­şı­yor.

Eva Tucker Eserleri