Aristoteles

384-322
Aristoteles, Antik Yunan felsefesinin ve dünya düşünce tarihinin en önemli düşünürlerinden biridir. Akılcı yaklaşımı ve bilimsel görüşleriyle felsefede gerçekçiliğin temsilcisi, mantık biliminin öncüsü olmuş­tur. Aristoteles, MÖ 384 yılında Ma­ke­donya’da, Stagiros’ta doğdu, MÖ 322’de Khalkis’te öldü. Pla­ton’un Aka­demiası’nın öğ­ren­cile­rinden ol­du. Daha sonra As­sos’ta bir felsefe okulu kurdu. Ma­ke­don­ya’da Philippos, onu oğlu (Büyük) İs­ken­der’e öğretmenlik et­mesi için çağırdı. ­Ati­na’ya dönünce Apollon Lykeios’a adanan kutsal ko­rulukta kendi okulu Lykeion’u kur­du. Aristoteles burada yalnızca ders verilen bir okul kurmakla kalmadı; bir araştırma mer­kezi ve bir kütüphane oluşturdu. Aristo­te­les’in ve sadık öğrencisi Theophrastos’un ölümünden sonra bir mahzende saklanan “ezoterik” metinlerin yazmaları, ancak MÖ I. yüzyıl başlarında gün ışığına çıktı ve böylece Poetika, felsefe ve ya­zın tarihindeki seçkin yerini aldı.

Aristoteles Eserleri