KİTAPLARDAHA FAZLA
Sonuç bulunamadı.
Yükleniyor...
KİŞİLERDAHA FAZLA
Sonuç bulunamadı.
Yükleniyor...
YAZILARDAHA FAZLA
Sonuç bulunamadı.
Yükleniyor...
Beta

Rudolfo Anaya

RUDOLFO ANAYA, 1937'de New Mexi­co, Las Pastu­ras’­ta doğdu. Dev­­let okul­la­rın­da öğ­ret­men­lik ya­par­ken yaz­ma­ya baş­la­dı. İlk kitabı Kut­sa Be­ni, Ul­ti­ma ile 1971’­de Quin­to Sol Ulu­sal Chi­ca­no Ede­bi­yat Ödü­lü’­nü ka­zan­dı. Da­ha son­ra Al­burquerque ile PEN Center’­in roman da­lın­da­ki ödü­lü­nü al­dı. New Mexi­co Üni­ver­si­te­si İngi­liz­ce profe­sör­lü­ğün­den emek­li olan Anaya’­nın di­ğer ya­pıt­la­rı ara­sın­da Zia Sum­mer, Rio Gran­de Fall ve Sha­man Win­ter bulunmaktadır. 

YAZARIN KİTAPLARI

Kutsa Beni, Ultima

Özgün Adı: Bless Me, Ultima
Çevirmen: Ayşe Yüksel
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 308

Alburquerque / Yılanın Dansı

Özgün Adı: Alburquerque
Çevirmen: Suat Ertüzün
Tür: Roman
Sayfa Sayısı: 308